โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์

หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190

108108022_115132660269901_2614016471383384963_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330111-20210624-190626

นางสาวกุณชรัศม์พฤกษา เอนกเมธีพฤกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งตึก เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป. ๑ – ป.๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๔ คน มีครูทำการสอน ๑ คน คือ

นางสาวสุมล เสวกสาคร ซึ่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายสุรัตน์ จินดามณี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

โรงเรียนนี้เริ่มดำเนินการจัดตั้งโดยประชาชนหมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะคอเขา นำโดยนายณรงค์ นาเวศน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะคอเขา โดยติดต่อขอความร่วมมือจากบริษัทเรือขุดแร่บุญสูง โดย นายจุติ บุญสูง ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด ๓ ห้องเรียน และอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า ๑๘๐,๕๕๐ บาท และบริจาคที่ดิน ๓ ไร่ ๖๐ ตารางวา มูลค่า ๑๕,๗๕๐ บาท ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์” เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้บริจาค เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ผู้บริหาร .. . คน, ครู จำนวน ๓ คน, ,นักการภารโรง – คน นักเรียน ๒๕ คน

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มีสุขภาพอนามัยที่ดี รักษาวัฒนธรรมและความเป็นไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

๒. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง)

๓. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยในตนเอง(พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี)

๔. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีความสุข

๕. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร(พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง)